Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Tuyển dụng

 • THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC PHƯỜNG, XÃ NĂM 2014

  (09:39 | 04/09/2014)

  Thực hiện Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Kiên Giang, về việc Ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của UBND thành phố Rạch Giá về việc tuyển dụng công chức phường, xã năm 2014,

 • LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN THI TUYỂN CÔNG CHỨC PHƯỜNG, XÃ NĂM 2014

  (09:40 | 26/08/2014)

  Lịch giảng Hướng dẫn ôn thi tuyển công chức phường, xã năm 2014, từ ngày 05/9/2014 đến ngày 07/9/2014 (tải về).

 • BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014

  (09:43 | 22/08/2014)

  - Bảng tổng hợp kết quả điểm học tập, điểm phỏng vấn Phòng số 1 (tải về); - Bảng tổng hợp kết quả điểm học tập, điểm phỏng vấn Phòng số 2 (tải về); - Bảng tổng hợp kết quả điểm học tập, điểm phỏng vấn Phòng số 3 (tải về); - Bảng tổng hợp kết quả điểm học tập, điểm phỏng vấn Phòng số 4 (tải về); - Bảng tổng hợp kết quả điểm học tập, điểm phỏng vấn Phòng số 5 (tải về); - Bảng tổng hợp kết quả điểm học tập, điểm phỏng vấn Phòng số 6 (tải về); - Bảng tổng hợp kết quả điểm học tập, điểm phỏng vấn Phòng số 7 (tải về); - Bảng tổng hợp kết quả điểm học tập, điểm phỏng vấn Phòng số 8 (tải về).

 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HƯỚNG DẪN ÔN THI TUYỂN CÔNG CHỨC PHƯỜNG, XÃ NĂM 2014

  (09:43 | 21/08/2014)

  Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của UBND thành phố Rạch Giá, về tuyển dụng công chức phường, xã năm 2014. Để đảm bảo cho thí sinh được ôn tập đồng loạt và có chất lượng,nên có sự thay đổi về thời gian ôn thi. Nay UBND thành phố Rạch Giá thông báo đến các thi sinh dự ôn thi kỳ thi tuyển công chức phường, xã năm 2014 được biết: - Hướng dẫn ôn thi: ngày 5, 6, 7 tháng 9 năm 2014. Địa điểm tại Trường chính trị tỉnh Kiên Giang, số 84 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. - Thi tuyển: ngày 20, 21 tháng 9 năm 2014. Địa điểm tại Trường chính trị tỉnh Kiên Giang, số 84 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trên đây là Thông báo thay đổi thời gian hướng dẫn ôn thi, thời gian thi và địa điểm thi tuyển công chức phường, xã năm 2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố Rạch Giá./.

 • THÔNG BÁO THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

  (09:45 | 07/08/2014)

  - Thông báo số 103/TB-HĐ ngày 05/8/2014 của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp (tải về).

 • THÔNG BÁO THI TUYỂN CÔNG CHỨC PHƯỜNG, XÃ NĂM 2014

  (10:10 | 29/07/2014)

  Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá thông báo kỳ thi tuyển công chức phường, xã năm 2014 trên địa bàn thành phố như sau:

 • DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014

  (10:12 | 28/07/2014)

  - Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục Đào tạo (tải về). - Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp Đài truyền thanh (tải về). - Danh sách thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục Đào tạo (tải về). - Danh sách thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp Đài truyền thanh (tải về).

 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2014

  (10:11 | 28/07/2014)

 • TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ NĂM 2014

  (10:12 | 26/06/2014)

  Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 10/6//2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp  thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá năm 2014 và Công văn số 534/SNV-ĐTTTCC ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Sở Nội vụ, về việc cho ý kiến kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2014. Ủy ban nhân dân thành phố thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Rạch Giá năm 2014 như sau:

 • CÁC VĂN BẢN CẦN BIẾT

  (10:13 | 18/07/2013)

  - Luật viên chức ban hành ngày 15/11/2010 (tải về). - Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 quy định về chuẩn nghề nghiệp Giáo viên mầm non (tải về). - Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (tải về). - Điều lệ Trường Mầm non (tải về). - Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 quy định về chuẩn giáo viên Trung học sơ sở, giáo viên Trung học phổ thông (tải về). - Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 ban hành điều lệ trường Tiểu học (tải về). - Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/02/2012 sửa đổi bổ sung Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT (tải về). - Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành điều lệ trường Trung học sơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (tải về).