Công văn 141/UBND-VP
(10:01 | 03/05/2018)

Công văn số 141/UBND-VP ngày 03/5/2018 của UBND thành phố về việc tăng cường hoạt động dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.