Cổng thông tin điện tử UBND TP Rạch Giá

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Xem với cỡ chữAA

QUYẾT ĐINH THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ PHƯỜNG-XÃ

(09:47 | 17/03/2016)

- Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND thành phố Rạch Giá về việc thành lập Ban bầu cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 ở đơn vị bầu cử số 1 (phường Vĩnh Lợi).

- Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND thành phố Rạch Giá về việc thành lập Ban bầu cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 ở đơn vị bầu cử số 2 (phường Rạch Sỏi).

- Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND thành phố Rạch Giá về việc thành lập Ban bầu cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 ở đơn vị bầu cử số 3 (phường An Bình).

- Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND thành phố Rạch Giá về việc thành lập Ban bầu cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 ở đơn vị bầu cử số 4 (phường An Hòa).

- Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND thành phố Rạch Giá về việc thành lập Ban bầu cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 ở đơn vị bầu cử số 5 (phường Vĩnh Lạc).

- Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND thành phố Rạch Giá về việc thành lập Ban bầu cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 ở đơn vị bầu cử số 6 (phường Vĩnh Bảo).

- Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND thành phố Rạch Giá về việc thành lập Ban bầu cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 ở đơn vị bầu cử số 7 (phường Vĩnh Thanh Vân).

- Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND thành phố Rạch Giá về việc thành lập Ban bầu cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 ở đơn vị bầu cử số 8 (phường Vĩnh Thanh).

- Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND thành phố Rạch Giá về việc thành lập Ban bầu cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 ở đơn vị bầu cử số 9 (phường Vĩnh Quang).

- Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND thành phố Rạch Giá về việc thành lập Ban bầu cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 ở đơn vị bầu cử số 10 (phường Vĩnh Hiệp).

- Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND thành phố Rạch Giá về việc thành lập Ban bầu cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 ở đơn vị bầu cử số 11 (phường Vĩnh Thông).

- Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND thành phố Rạch Giá về việc thành lập Ban bầu cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 ở đơn vị bầu cử số 12 (xã Phi Thông).